JELENTKEZÉSI SZABÁLYZAT
(”Szabályzat”)

 1. A kampány szervezője, a hirdetés tárgya

1.1. A pályázat szervezője az Ms Watsing & Selected Kft. (a továbbiakban: Szervező)

Cégjegyzékszáma:                               Cg. 01-09-274286

Székhelye:                                           1143 Budapest, Stefánia út 77.

Képviseli:                                            Balogh Dorottya cégvezető

1.2. A hirdetés tárgya: az Ms Watsing & Selected Kft alkalmazottjaként, az Erste Bank megbízásából hitelkártya értékesítési pozíció betöltésére irányuló álláshirdetés. A jelentkezőnek az Ms Watsing & Selected Kft. által meghirdetett munkakör betöltése céljából el kell küldenie elérhetőségeit, a személyes interjú időpontjának egyeztetése céljából.

 1. A Jelentkező

2.1 A jelentkezését kizárólag azoktól tudjuk befogadni, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • magyar állampolgár és cselekvőképes természetes személy; aki
 • betöltötte a 18. életévét;
 • min érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik;
 • elfogadta a jelen Szabályzatot;
 • adatai kezeléséhez hozzájárult.
 1. A Jelentkezés időtartama

A Jelentkezés 2018. szeptember 30. napjának 08:00:00 órájától a szervező által meghatározott időpontig lehetséges és érvényes.

 1. A Jelentkezés menete

Az állásinterjún való részvételhez a jelentkezőnek a www.watsing.hu/blog/amerika weboldalon kell benyújtania jelentkezését, adatai (név, telefonszám) megadását követően.

 

 1. Általános rendelkezések

A Szervező jogosult szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a jelentkezésből bárkit indokolás nélkül kizárni.

A Szervező kizárja felelősségét a Jelentkezők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Jelentkező vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés

Jelen Szabályzat 1. sz. Melléklete szerint.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzatban foglaltak egyoldalú megváltoztatására.

                                                                                                          Ms. Watsing & Selected Kft.

Mellékletek:

 • sz. Melléklet Adatvédelmi tájékoztató
 1. melléklet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Jelentkezési szabályzat 1.1. pontjában szereplő Szervező (a továbbiakban: Szervező).

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

 1. A jelentkezés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A jelentkezések feldolgozásával összefüggésben a Szervező kezeli a résztvevők azon adatait, amelyeket a Jelentkező megadott.

3.1. A jelentkezés

3.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Név A név a munkalehetőségre regisztráló felhasználó azonosításához szükséges, valamint a Szervező és a Jelentkező közötti kapcsolatfelvétel célját szolgálja.
E-mail cím A Szervező a kapcsolatfelvételhez, információk megosztásához használja a Jelentkező email címét
Telefonszám A Szervező a személyes találkozó és azt követően a munkalehetőséggel kapcsolatos döntés, eredmény, további teendők egyeztetése céljából a telefonos kapcsolatfelvételt alkalmazza.

 

A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok közül a telefonszám megadása kötelező. Az email cím opcionális. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jelentkezés és kiválasztás lebonyolítása során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A Szervező a jelöltek kiválasztásának lebonyolítása során megadott kapcsolattartási adatokat a jelentkezéstől kezeli, a rögzített adatok a jelentkezés lezárását követően törlésre csak abban az esetben kerülnek, amennyiben azt a Jelölt írásban kéri.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Szervező jelen jelentkezés lebonyolításáért felelős munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Adattovábbítás nem történik.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a bejelentésben megadott személyes adatokat a Szervező székhelyén (1143 Budapest, Stefánia út 77.) található szerveren  tárolja. A személyes adatok tárolásához a Szervező más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Szervező megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a Szervező naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Szervező kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Szervező az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben  teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szervező módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szervező a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben  értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szervezőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Szervező abban az esetben utasítja el, ha a Szervezőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervező a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben  értesíti az érintettet.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervező zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Szervező jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Szervező tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervező a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Szervező ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Szervezőt) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.